תקנון למימוש כרטיס גיפט קארד – רשת חנויות סולתם

תקנון כרטיס מגנטי GIFT CARD

 1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש בכרטיס המגנטי (להלן – "הכרטיס"). השימוש בכרטיס, הינו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. תנאי תקנון אלו, יחולו על מקבל הכרטיס (להלן – "מקבל הכרטיס") ועל האוחז בכרטיס (להלן- "האוחז בכרטיס").
 3. בנוסף, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך בכרטיס כהגדרתו לעיל ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות הכרטיס, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין מחזיק הכרטיס לבין סולתם- רדד כהגדרתה להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 6. כללי
  1. הכרטיס מונפק ע"י סולתם- רדד ( כלי בית) בע"מ ח.פ 515360188.
  2. תנאי השימוש מצוינים על גבי הכרטיס.
  3. הכרטיס אינו כולל כפל מבצעים, אלא אם צויין אחרת על גבי הכרטיס.
  4. לבירור יתרתכם בכרטיס ניתן לפנות לאתר ישראכרט www.isracard.co.il או בטלפון 03-6364664 מענה קולי 24 שעות ביממה.
 7. מימוש הכרטיס:
  1. הכרטיס מזכה עד לגובה הסכום שטעון בו עד לתאריך תוקף הכרטיס.
  2. שווי הכרטיס כולל מע"מ כדין.
  3. הכרטיס אינו המיר למזומן.
  4. הכרטיס אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי החיוב, התשמ"ו 1986
  5. כוחו של הכרטיס הינו לשימוש ברשת החנויות בלבד, על פי רשימת החנויות מופיעה באתר החברה.
  6. תוקף הכרטיס 5 שנים מיום הנפקתו. ולא יאוחר מהמועד הנקוב על גבי הכרטיס.
  7. הכרטיס יכובד ממחיר הצרכן / מדבקה המלא המופיע על גב המוצר/ קופה, אלא אם צוין אחרת על גבי הכרטיס.
  8. במקרה של אובדן/ גניבה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצויי בגינו.
  9. כרטיס פגום/ מזויף לא יכובד.
  10. המחזיק בכרטיס ללא כפל מבצעים זכאי להנחה של 40% על כל תוספת רכישה מעבר לסכום הקיים בכרטיס, המשולמת במזומן או כרטיס אשראי.
  11. תשלום באמצעות הכרטיס אינה מזכה בצבירת נקודות במועדון הלקוחות של סולתם.
  12. כל אדם המחזיק בכרטיס מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לכל האמור לעיל.

Developed and designed by ALEMA Logo